Regulamin​

usługi dostępu do Systemu TRAFFIT

I. Postanowienia wstępne

1. System TRAFFIT jest udostępniany przez TRAFFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-451, Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500186, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5862288562 oraz numer REGON: 222042972.

2. Usługa dostępu do Systemu TRAFFIT jest udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie.  Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki stron w zakresie udostępniania i świadczenia usługi dostępu do Systemu TRAFFIT.

3. Korzystanie z Systemu TRAFFIT jest dobrowolne i nie wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej. Umowa na korzystanie z Systemu TRAFFIT następuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniu się z Polityką Prywatności na https://traffit.com/pl/polityka-prywatnosci/ oraz założenie Konta.

II. DEFINICJE

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. TRAFFIT Sp. z o.o., Przetwarzający- oznacza TRAFFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500186, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5862288562 oraz numer REGON: 222042972.

2. Klient – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Systemu TRAFFIT na podstawie Regulaminu

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

5. System TRAFFIT – oznacza aplikację internetową będącą własnością TRAFFIT Sp. z o.o., dostępną pod adresem wskazanym przez Klienta w momencie rejestracji Demo, znajdującą się w subdomenie traffit.com, służącą do usprawnienia procesu rekrutacyjnego oraz zarządzania bazami klientów i Kandydatów.

6. Kandydat – oznacza osobę fizyczną biorącą udział w procesach rekrutacyjnych Klienta.

7. Usługa – oznacza usługę utworzenia i udostępniania konta w Systemie TRAFFIT zgodnie z Regulaminem oraz umożliwienia Klientowi korzystania za wynagrodzeniem z usługi polegającej na dostępie poprzez Internet do Systemu TRAFFIT oraz korzystania z jego funkcjonalności zgodnie z planem wybranym przez Klienta i opisanym na stronie: https://traffit.com/pl/cennik/

8. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ RODO”) powierzone TRAFFIT Sp. z o.o. przez Klienta, w tym dane osobowe Kandydatów.

9. Konto – oznacza konto Klienta w Systemie TRAFFIT.

10. Demo – oznacza bezpłatne konto testowe rejestrowane przez Klienta pod adresem: https://traffit.com/signin/, aktywne przez 14 dni od momentu rejestracji, pozwalające na przetestowanie Systemu TRAFFIT przed zakupem Usługi.

11. Użytkownik – osoba fizyczna, której Klient nadaje dostęp do Systemu.

12. Plan – opcja, którą Klient wybiera dla swoich Użytkowników. Poszczególne opcje różnią się dostępem do poszczególnych funkcjonalności Systemu i są opisane szczegółowo na stronie: https://traffit.com/pl/cennik/

III. Korzystanie z Systemu TRAFFIT


1. Korzystanie z Systemu TRAFFIT wymaga założenia Konta oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty subskrypcyjnej (zależnej od wybranego Planu i liczby Użytkowników), a także zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności.

2. W celu założenia Konta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie określonym przez TRAFFIT Sp. z o.o. jako obowiązkowy oraz postępować́ zgodnie z wyświetlanymi komunikatami systemowymi.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkuje założeniem konta Demo, które może zostać opłacone poprzez podpięcie karty kredytowej oraz wybranie opcji (planu). Podpięcie karty kredytowej, wybór planu oraz potwierdzenie transakcji oznacza nabycie Usługi.

4. Nie podpięcie karty kredytowej w okresie trwania okresu testowego (Demo) oraz niezgłoszenie chęci płatności przelewem skutkuje usunięciem Konta oraz danych znajdujących się na nim, wprowadzonych w czasie trwania okresu testowego (wygaśnięcie umowy na Usługę). Usługa może zostać zakupiona również po wygaśnięciu okresu testowego.

5. Korzystanie przez Klienta z Usługi, w szczególności przesłanie do TRAFFIT Sp. z o.o. wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza zawarcie przez Klienta z TRAFFIT Sp. z o.o., umowy o świadczenie Usługi określonej w Regulaminie na zasadach w nim określonych. Usługa jest udostępniana Klientowi niezwłocznie po założeniu konta i wykonaniu przez TRAFFIT Sp. z o.o. czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Usługi.

6. Klient może zrezygnować z korzystania z Usługi (wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi) w każdej chwili, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego.

7. TRAFFIT Sp. z o.o. może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

8. W okresie obowiązywania umowy Klient jest uprawniony do zmiany wybranego Planu dostępu do Systemu TRAFFIT, wybranej liczby dostępów dla Użytkowników oraz długości cyklu rozliczeniowego (np. z miesięcznego na roczny). Zmiana jest możliwa dla obu dostępnych form płatności (karta kredytowa i przelew bankowy). Zmiana opcji oraz liczby Użytkowników wchodzi w życie natychmiast. Zmiany dokonuje Klient samodzielnie w Systemie.

9. Po rozwiązaniu Umowy TRAFFIT Sp. z o.o. usunie konto Klienta oraz wszelkie dane wprowadzone przez Klienta do Systemu TRAFFIT w ciągu 14 dni. Na wniosek Klienta strony mogą ustalić sposób wyeksportowania tych danych do Klienta przed ich usunięciem, przy czym eksport nastąpi w formie pliku .csv zawierającym dane Kandydatów (zgodnie z ich strukturą w systemie) oraz dane rekrutacji. W przypadku plików CV Kandydatów zostaną one wyeksportowane na udostępnioną przez Klienta przestrzeń dyskową.

10. Do korzystania z systemu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w najnowszej wersji. Zalecane przeglądarki to: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge i Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej . Z uwagi na specyfikę usługi na urządzeniu musi być włączona obsługa skryptów JavaScript oraz zapisywania plików cookies. Odradzane jest korzystanie z wtyczek w przeglądarce, mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie systemu – w szczególności wtyczek blokujących wyskakujące okienka oraz dokonujących zmian w stronach WWW.

11. Osoba zakładająca Konto zobowiązana jest do podania prawdziwych danych przy jego rejestracji. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim, w tym poprzez podanie loginu i hasła dostępu. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym Konta.

12. Wszelkie modyfikacje i teksty jednolite regulaminów, cenników, warunków świadczenia usług lub polityki prywatności związanych z Systemem TRAFFIT mogą być przesyłane na aktualny adres e-mail ujawniony w Koncie oraz przekazywane za pomocą wiadomości obecnych w Koncie lub prezentowanych przez System TRAFFIT. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail może skutkować niemożnością świadczenia usługi oraz uniemożliwia otrzymywanie informacji związanych z Usługą (w tym dotyczących zmiany Regulaminu).

13. Prawa do logotypu i nazwy Systemu TRAFFIT przysługują TRAFFIT Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.

14. TRAFFIT sp. z o.o. może usunąć naruszające Regulamin treści naruszające dobre imię lub interesy TRAFFIT sp. z o.o lub osób trzecich.

15. Wszelkie prawa do Systemu TRAFFIT zastrzeżone są na rzecz TRAFFIT sp. z o.o., podobnie jak prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych i podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 ze zm.).

16. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Systemie TRAFFIT, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, do utworów oraz baz danych w nim zawartych.

17. TRAFFIT sp. z o.o nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z Systemu TRAFFIT pokrywa Klient, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.

18. TRAFFIT sp. z o.o oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych Klientów oraz danych gromadzonych w ramach Systemu TRAFFIT. Celem ochrony takich danych, Klienci powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

19. Dla poszczególnych usług dostępnych w Systemie TRAFFIT, TRAFFIT sp. z o.o może wprowadzać odrębne regulaminy, w których określone zostaną odrębne tryby lub warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

20. W Systemie TRAFFIT prezentowane są treści informacyjne oraz treści reklamowe. TRAFFIT sp. z o.o ma prawo do zamieszczania w Systemie TRAFFIT i prezentowania treści lub materiałów reklamowych/handlowych dotyczących oferowanych przez TRAFFIT sp. z o.o towarów lub usług, jak i towarów lub usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

IV. Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu. Klient jest zobowiązany zapoznać Użytkowników z treścią Regulaminu i odpowiada za ich działania i zaniechania w zakresie przestrzegania prawa i Regulaminu jak za działania i zaniechania własne.

2. Klient/Użytkownik jest zobowiązany do:

a) nienaruszania praw, ani dóbr osobistych TRAFFIT sp. z o.o i/lub osób trzecich, w szczególności kandydatów;

b) nieudostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim, innym niż pracownicy Klienta lub inne osoby działające na jego rzecz, loginu i hasła do konta Klienta w Systemie TRAFFIT;

c) niepowielania jakichkolwiek elementów Systemu TRAFFIT, niedokonywania dekompilacji kodu źródłowego;

d) wykorzystywania Systemu TRAFFIT wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

e) terminowego regulowania płatności.

3. Klient/Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wprowadzanych przez siebie danych, a w wypadku poniesienia przez TRAFFIT Sp. z o.o. szkody w związku z treścią danych wprowadzonych przez Klienta jest zobowiązany do jej naprawienia w zakresie, w jakim szkoda powstała z winy Klienta.

4. TRAFFIT Sp. z o.o. jest uprawniona do zablokowania Konta w przypadku działania przez Klienta/Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, prawem, naruszający prawa osób trzecich lub TRAFFIT Sp. z o.o. oraz nieterminowego uregulowania chociażby jednej należności ponad 1 dzień. Klient nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń wobec TRAFFIT Sp. z o.o.

5. TRAFFIT Sp. z o.o.  jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Usługi co wiąże się z wygaśnięciem umowy o świadczenie Usługi oraz usunięciem Konta wraz z zawartością (wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym), w stosunku do Klienta/Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu, prawa, praw osób trzecich lub TRAFFIT Sp. z o.o. oraz jeżeli Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Systemie TRAFFIT dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Systemu TRAFFIT naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych Kandydatów;

c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za sprzeczne z celami utworzenia Systemu TRAFFIT.

d) przekroczył terminy płatności o więcej niż 7 dni.

6. Bez uprzedniej zgody TRAFFIT Sp. z o.o., Klient nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi. Klient powinien powstrzymać się od udostępniania loginu lub hasła osobom trzecim. Klient odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił hasło lub login.

7. Klientowi/Użytkownikowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste czy inne prawa, stanowiących groźby lub inwektywy, wzywających do nienawiści, obraźliwych. Zabronione jest również promowanie innych stron internetowych czy zamieszczanie innych treści o charakterze promocyjnym czy reklamowym. Ponadto zabronione są jakiekolwiek działania mogące destabilizować działanie Systemu TRAFFIT, w szczególności wprowadzanie szkodliwego oprogramowania, przełamywanie zabezpieczeń, przejmowanie adresów IP, SPAM.

V. Prawa i obowiązki TRAFFIT Sp. z o.o.

1.  TRAFFIT Sp. z o.o. zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania powierzonych mu w Systemie TRAFFIT danych i zachowania ich w poufności. Dostęp do danych uzyskają tylko pracownicy TRAFFIT Sp. z o.o., dla których jest to niezbędne w celu należytej realizacji Usługi i tylko w celu jej realizacji, a także w zakresie otrzymania pisemnych upoważnień w tym zakresie wraz z zapewnieniem obowiązku zachowania poufności przez te osoby. TRAFFIT Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Systemu TRAFFIT była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Połączenia używane przez TRAFFIT Sp. z o.o. są szyfrowane.

2. TRAFFIT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu Klienta do Systemu TRAFFIT w trakcie obowiązywania Usługi, do czasu wyjaśnienia sprawy, jeżeli podejmie uzasadnioną wątpliwość, że Klient korzystał z Systemu TRAFFIT naruszając postanowienia Regulaminu lub w przypadku nieterminowego regulowania należności.

3. TRAFFIT Sp. z o.o. jest uprawniona do czasowej przerwy w działaniu Systemu TRAFFIT i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych. TRAFFIT Sp. z o.o. dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne trwały możliwie najkrócej i prowadzone były poza godzinami roboczymi – przez które rozumie się godziny pomiędzy 8.00 a 17.00 od poniedziałku do piątku. TRAFFIT Sp. z .o.o.  gwarantuje SLA na poziomie 99%.

4. W przypadku przerwy w dostępie do Systemu TRAFFIT trwającej ponad jedną dobę Klient ma prawo do darmowego użytkowania Systemu TRAFFIT o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna. Prawo do darmowego korzystania z Systemu TRAFFIT w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi jedyne odszkodowanie, jakiego może dochodzić Klient od TRAFFIT Sp. z o.o. z tytułu braku dostępu do Systemu TRAFFIT. W przypadku niedostępności powyżej 3 dób roboczych – opłata za dany miesiąc zostanie anulowana. Klient zrzeka się niniejszym jakichkolwiek innych lub dalej idących roszczeń z tytułu braku dostępu do Systemu TRAFFIT.

5. TRAFFIT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn nie leżących po jego stronie, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, na które nie ma wpływu (takich jak operatorów sieci telekomunikacyjnych), ani spowodowanych działaniami siły wyższej, Nie dotyczy to podwykonawców TRAFFIT Sp. z o.o. i innych osób trzecich, za pomocą których TRAFFIT Sp. z o.o. świadczy usługi, wówczas za ich działania i zaniechania odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

6. Niezależnie od innych zapisów Regulaminu jakakolwiek odpowiedzialność TRAFFIT Sp. z o.o. wobec Klienta z tytułu świadczenia usługi dostępu do Systemu TRAFFIT oraz innych usług objętych niniejszy Regulaminem, niezależnie od podstawy prawnej i faktycznej, jest za wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ograniczona do szkód rzeczywistych Klienta i nie może przekroczyć kwoty równej opłatom uiszczonym przez Klienta TRAFFIT Sp. z o.o. z tytułu korzystania z dostępu do Systemu TRAFFIT w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie wyrządzające szkodę, a jeżeli Klient korzystał z Systemu TRAFFIT przez krótszy okres czasu – kwoty równej opłatom uiszczanym przez ten okres. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym ustępie nie obejmuje szkód Klienta poniesionych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności na podstawie RODO, w związku z naruszeniem przez Usługodawcę jego zobowiązań w zakresie ochrony Danych Osobowych.

VI. Poufność

1. TRAFFIT Sp. o.o. oraz Klient/Użytkownik na mocy niniejszego Regulaminu zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim, informacji o warunkach świadczenia Usługi oraz wszelkich (w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) danych drugiej strony, które to informacje strona uzyskała w trakcie lub w związku z realizacją Usługi, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia i wykonania Usługi.

2. TRAFFIT Sp. o.o. zobowiązuje się nadto do zachowania poufności Danych Osobowych wprowadzonych do Systemu a także samego Klienta i jego działalności gospodarczej.

3. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które:

a) są ujawniane w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Usługi przez Klienta,

b) znajdowały się w posiadaniu TRAFFIT Sp. o.o. przed przystąpieniem do realizacji Usługi,

c) zostały podane do publicznej wiadomości,

d) są ujawniane na podstawie pisemnej zgody Klienta.

4. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w niniejszym paragrafie nie narusza obowiązku dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Z zastrzeżeniem przepisów o ochronie poufności danych osobowych, zawartych w umowie powierzenia przetwarzania danych, zobowiązanie do zachowania poufności pozostają w mocy także po zakończeniu realizacji Usługi, przez okres 5 lat.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej [email protected] lub na czacie widocznym na stronie: https://traffit.com/

2. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji w szczególności swoje imię i nazwisko, adres e-mail. Nadto, reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

3. TRAFFIT Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania, chyba że wymagane są dodatkowe informacje od Klienta lub konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności. W takim wypadku okres rozpatrywania reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

4. Klient wyraża zgodę dla TRAFFIT sp. z o.o. na ingerencję w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi, a także na dokonywanie zmian lub każde inny oddziaływanie na stronę techniczną Konta, celem przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Usługi, bądź w celu jego modyfikacji zgodnie z żądaniem reklamacji Klienta.

VIII. Opłaty

1. Opłata za każdy miesiąc dostępu do Systemu TRAFFIT zależy od wybranego przez Klienta Planu i naliczana jest zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie: https://traffit.com/pl/cennik/ Istnieje możliwość rozliczenia opłaty za dostęp do Systemu z góry w trybie rocznym.

2. Opłaty za dostęp do Systemu TRAFFIT rozliczane są miesięcznie (Okres rozliczeniowy) za pomocą automatycznego systemu pobierania płatności z karty kredytowej/debetowej Klienta zarejestrowanej przez niego w systemie. Jeśli transakcja została zrealizowana 29-go, 30-go lub 31-go dnia miesiąca, to kolejne opłaty będą pobierane ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. W przypadku, w którym Klient nie zarejestruje odpowiedniej karty kredytowej/debetowej Klient i nie wybierze w systemie pożądanej opcji, powinien wnosić opłaty za kolejne miesięczne Okresy rozliczeniowe z góry na podstawie otrzymywanych drogą elektroniczną faktur w terminie 7 dni od otrzymania faktury, na rachunek bankowy TRAFFIT Sp. z o.o. nr 41 1160 2202 0000 0002 7283 9726. Klient jest zobligowany do poinformowania Usługodawcy na piśmie (w formie elektronicznej) o wyborze takiej formy płatności.

4. TRAFFIT Sp. z o.o.  wystawi pierwszą fakturę VAT w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie Usługi.  Wystawienie pierwszej faktury oznacza rozpoczęcie okresu rozliczeniowego. TRAFFIT Sp. z o.o.  prześle Klientowi fakturę drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zakładce Płatności w systemie, w formacie .pdf. Faktury będą również dostępne w systemie, w zakładce dotyczącej płatności. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w sposób określony w zdaniu poprzednim.

5. W wypadku opóźnienia w płatnościach TRAFFIT Sp. z o.o.  jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. W wypadku, gdy opóźnienie w płatnościach przekroczy 1 dzień TRAFFIT Sp. z o.o.  jest uprawniona do zablokowania dostępu Klienta do Systemu TRRAFFIT do czasu pełnego uregulowania płatności.

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej opłaty za dostęp do Systemu TRAFFIT również za okres braku dostępu do Systemu wskutek jego zablokowania przez TRAFFIT Sp. z o.o.  na podstawie Regulaminu.

IX.Zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej 01.09.2020 r.

2. TRAFFIT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej https://traffit.com/pl/terms-pl/ (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. TRAFFIT Sp. z o.o. zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Klientów (którzy korzystają z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu)

3. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu Klient jest uprawniony do rozwiązania umowy. W przypadku złożenia wypowiedzenia w terminie 7 dni od zmiany Regulaminu, w okresie wypowiedzenia obowiązuje Regulamin w dotychczasowym brzmieniu. Dalsze korzystanie przez Klienta z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Klienta oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

X.Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Klient oświadcza, że jest wyłącznym administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Klienta z wykorzystaniem Systemu TRAFFIT i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Jeżeli w związku z realizacją Usługi, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez TRAFFIT Sp. z o.o. (Przetwarzający), dla których administratorem jest Klient (Administrator), wówczas strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania Danych Osobowych (Dalej: Umowa powierzenia) na zasadach wskazanych poniżej.

3. Zapisy Rozdziału X ustalają warunki, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora.

4. Strony dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

5. Strony zawierając Umowę powierzenia dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

6. Na warunkach określonych niniejszą Umową powierzenia Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) opisanych w dalszej części Danych Osobowych.

7. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie trwania Usługi oraz do 14 dni po zakończeniu korzystania przez Administratora z Systemu TRAFFIT.

8. Charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego:

a) zapewnienie dostępu poprzez Internet do Systemu TRAFFIT, tj. udostępnienie i utrzymywanie zdalnej platformy programistycznej do prowadzenia rekrutacji pracowników w środowisku sprzętowo-programowym wynajętym przez przetwarzającego,

b) celem przetwarzania jest umożliwienie Administratorowi wykorzystywania Systemu TRAFFIT do prowadzenia procesu rekrutacji pracowników.

9. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):

Dane zwykłe:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) oraz inne dane zbierane przez Administratora w ramach prowadzonych przez niego procesów rekrutacyjnych i wprowadzane do Systemu.

10. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

a) kandydaci,

b) potencjalni kandydaci,

c) klienci,

d) potencjalni klienci.

11. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym, t.j. podmiotom świadczącym usługi hostingowe dla przechowywania danych („Podprzetwarzający”). Dostawcą usług hostingowych dla TRAFFIT Sp. z o.o.  jest Amazon Web Services. Administrator wyraża zgodę na takie podpowierzenie przetwarzania danych (ogólna zgoda administratora).

12. Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na charakter konkretnego podpowierzenia.

13. Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z poleceniami lub instrukcjami Administratora. Administrator ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez siebie czynności w Systemie.

14. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane Osobowe poza EOG.

15. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

16. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

17. Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

18. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).

19. Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych zgodnie z obowiązującą u Przetwarzającego politykami i procedurami.

20. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

21. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem) i może wstrzymać się z wykonaniem polecenia lub instrukcji na koszt i ryzyko Administratora, do czasu otrzymania wyczerpujących wyjaśnień.

22. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.

23. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

24. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 ust. 2 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową Przetwarzającego lub innych klientów Przetwarzającego.

25. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

26. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

27. Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.

28. Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 72 godzin od stwierdzenia ryzyka naruszenia oraz samego naruszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.

29. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru.

30. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu (min. 1 dzień roboczy) Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów kategorii czynności przetwarzania. Koszty audytów lub inspekcji oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione przez Przetwarzającego z tego tytułu ponosi Administrator.

31. Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

32. PRZETWARZAJĄCY:

a) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,

b) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji, w sposób który nie zakłóca bieżącej działalności. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.

33. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

34. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętych Umową powierzenia oraz Usługą, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy powierzenia.

35. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

36. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

37. Jeżeli Podprzetwarzający z własnej winy nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

38. Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych z wyjątkiem ich usunięcia i jest zobowiązany do:

a) usunięcia Danych,

b) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.

39. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 14 dni od zakończenia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.

XI. Postanowienia szczególne dla Klientów będących Konsumentami lub którym z mocy przepisów szczególnych przysługują niektóre uprawnienia Konsumentów

1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów  będących Konsumentami lub Klientów, którym z mocy przepisów szczególnych przysługują niektóre uprawnienia konsumentów.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o korzystanie z Systemu TRAFFIT przysługuje Klientowi, który zawarł z TRAFFIT sp. z o.o. umowę o świadczenie Usługi jako Konsument. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Uprawnienie do odstąpienia na tych samych zasadach co Konsument przysługuje także innym Klientom, którym przepisy szczególne nadały takie uprawnienie.

5.  Uprawniony Klient, o którym mowa w ust. 4, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienia dokonuje się przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie lub drogą elektroniczną na adres TRAFFIT sp. z o.o.

6. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy za jego zgodą TRAFFIT sp. z o.o. rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

XII. Postanowienia końcowe

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań TRAFFIT Sp. z o.o. jest Regulamin oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy TRAFFIT Sp. z o.o i Klientem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi jest miejsce, w którym TRAFFIT Sp z o.o. ma siedzibę.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji usługi przez TRAFFIT sp. z o.o. Strony poddają pod rozstrzygnięcie wyłączenie sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby TRAFFIT sp. z o.o.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.