Polityka prywatności TRAFFIT CAMPUS

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu umożliwiającego zakup kursów online, dostępnego pod adresem https://traffit.com/pl/traffit-campus/ (Serwis). Serwis jest projektem edukacyjnym mającym na celu zwiększanie dostępności wiedzy i rozwijanie umiejętności z dziedziny HR oraz promocję usług świadczonych przez Administratora.

Dane administratora danych osobowych:

Administratorem wprowadzonych do Serwisu danych osobowych jest spółka Traffit sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-455 Gdynia. Numer KRS: 0000500186, NIP: 5862288562, REGON: 222042972. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych lub naruszenia prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych: [email protected].

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Rodzaje zbieranych danych:

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników podane w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz inne dane podane przy zakupie produktów dostępnych w Serwisie.

Dobrowolność wprowadzania i przetwarzania danych:

Użytkownik Serwisu ma możliwość zdecydowania, jakie dane chce wprowadzić do formularza. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, legalność i prawdziwość danych wprowadzonych do Serwisu. Wprowadzenie danych do formularza jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zamówienia kursów online i skorzystania z Serwisu.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych:

Dane użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres czasu, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w następujących celach:

1. W celu umożliwienia zamówienia i skorzystania z kursu online (w szczególności założenia konta w Serwisie oraz uzyskania dostępu do kursu zarejestrowanym użytkownikom) oraz wykonania i rozliczenia usługi:

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w przypadku zamówienia kursu).

Dane przechowywane będą do czasu ich usunięcia z serwisu (w przypadku gdy kursy nie zostaną zamówione), zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresu, w którym Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji księgowej, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy.

2. W celu ochrony przed roszczeniami i rozpatrywania ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń:

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia zakończenia świadczenia usługi.

3. W celu promocji usług Administratora:

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Dane przechowywane będą do czasu ich usunięcia z serwisu lub wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator umożliwia realizację następujących, przysługujących podmiotom tych danych praw:

Prawo dostępu do treści danych: podmiot danych ma prawo uzyskać informację, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to przysługuje mu uprawnienie uzyskania następujących informacji: cel przetwarzania; kategorie przetwarzanych danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym jego dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich; planowany okres przechowywania danych osobowych bądź kryteria określenia tego okresu; prawa przyznane na mocy rozporządzenia RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; źródło danych osobowych; zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie; zabezpieczenia stosowane w związku z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich. Ponadto przysługuje prawo uzyskania kopii danych osobowych, które Administrator przetwarza.

Prawo do sprostowania danych: podmiot danych ma prawo żądać sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe bądź ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne.

Prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”): podmiot danych osobowych może żądać ich usunięcia. Prawo do usunięcia danych przysługuje jeśli:

-dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane,

-podmiot wycofał zgodę – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych opierało się na udzielonej zgodzie,

-podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Złożone żądanie usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w szczególności w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: podmiot danych osobowych ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

-kwestionuje prawidłowość danych osobowych – ograniczenie przetwarzania danych osobowych nastąpi na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a jednocześnie sprzeciwia się usunięciu danych, w zamian żądając ograniczenia ich przetwarzania,

-dane nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których były zebrane i przetwarzane, ale są potrzebne podmiotowi danych osobowych do dochodzenia, ustalenia lub obrony przysługujących mu roszczeń,

-podmiot danych osobowych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczenie przetwarzania danych nastąpi do czasu stwierdzenia, czy podniesione podstawy sprzeciwu przeważają nad podstawami prawnymi do dalszego przetwarzania danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

-Prawo do przenoszenia danych: w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody bądź realizowanej umowy, podmiot danych ma prawo uzyskać dane osobowe go dotyczące celem przekazania innemu podmiotowi albo zlecić Spółce przekazanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (o ile jest to technicznie możliwe).

-Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo do skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

-Prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których zgoda dotyczyła: podmiot danych osobowych w każdej chwili ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Udostępnianie danych innym podmiotom:

Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo oraz podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi niezbędne do prowadzenia Serwisu (takie jak usługi hostingowe), usługi księgowe, realizacji płatności, doradztwa prawnego, marketingowe i platformy edukacyjnej. Właścicielem platformy edukacyjnej jest LearnWorlds (CY) Ltd z siedzibą na Cyprze. Więcej informacji dotyczących platformy edukacyjnej dostępne jest na stronie:
https://www.learnworlds.com/privacy-policy/ oraz https://www.learnworlds.com/data-security/

Przekazywanie danych poza EOG:

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) z zastrzeżeniem usług świadczonych przez dostawcę platformy edukacyjnej, który może przekazać część danych poza EOG. Transfer może jednak dotyczyć wyłącznie państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a w przypadku państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, wyłącznie w przypadku zapewnienia przez nich odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych.

Zmiana Polityki Prywatności:

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie Serwisu. Aktualne brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 1 listopada 2023 roku.

Powered by TRAFFIT
W czasach, kiedy o HR musisz wiedzieć wszystko – my chcemy Ci pomóc. Dlatego powstał TRAFFIT Campus 2!